Docker life cycle

  Docker    —  2019, Sep 03    

Vòng đời của một docker container

Hình dưới đây mô tả vòng đời của một docker container, từ lúc create, run cho đến destroy

Lifecyle of docker container

Một số các CLI commands cơ bản khi làm việc với docker containers

Create container

Tạo mới một container, chỉ rõ image tương ứng. Docker sẽ được khởi động sau.

docker create --name <container-name> <image-name>

Run docker container

Chạy container với các option: image, lệnh / , cờ -d để chạy container ở background

docker run -it -d --name <container-name> <image-name> bash</image-name></container-name></image-name></container-name>

Magic of docker run

Nguồn: http://www.slideshare.net/w_akram/docker-introduction-59904719

Pause container

Dừng các tiến trình bên trong container

docker pause <container-id name="">

Unpause container

Bỏ dừng các tiến trình bên trong container:

docker unpause <container-id name="">

Start container

Khởi động container nếu nó đang ở trạng thái dừng

docker start <container-id name="">

Stop container

Để dừng container và các tiến trình chạy bên trong container:

docker stop <container-id name="">

Để dừng tất cả các containers đang chạy:

docker stop $(docker ps -a -q)

Restart container

Khởi động lại container cũng như các tiến trình bên trong container:

docker restart <container-id name="">

Kill container

docker kill <container-id name="">

Destroy container

Chỉ nên dùng khi mà container đã stop, không nên dùng khi container đang chạy.

docker rm <container-id name="">

Xóa tất cả các containers đã dừng

docker rm $(docker ps -q -f status=exited)