Hướng dẫn cài đặt Flutter trên MacOS

  Flutter    —  2019, Sep 12    

Cài đặt flutter

Clone từ github

git clone [email protected]:flutter/flutter.git

Thêm biến môi trường

Kiểm tra bằng echo $PATH

Thêm biến môi trường:

export PATH=`pwd`/flutter/bin:$PATH

Kiểm tra các plugin, và thiết bị đã kết nối bằng lệnh

flutter doctor

Trường hợp có dấu !x thì tức là đang thiếu plugin nên là cứ làm theo hướng dẫn cài đặt

Cài đặt homebrew để quản lý các package trên MacOS

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Sau khi cài xong có thể cập nhật các package trên MacOS bằng lệnh

brew update

Cài thư viện libimobiledevice để communicate với các thiết bị

brew install --HEAD libimobiledevice

Tạo mới app đầu tiên

flutter create myapp

Kiểm tra các thiết bị đã được kết nối

flutter devices

Chạy ứng dụng

Di chuyển vào thư mục myapp

Chạy với thiết bị đã kết nối

flutter run

Trường hợp có nhiều hơn 2 devices thì dùng lệnh

flutter run -d <device ID>

Sau khi accept tất cả thì mở xcworkspace bằng XCode lên:

open ios/Runner.xcworkspace

Sau đó allow tài khoản developer lên, sau đó chạy bình thường trên thiết bị thật hoặc similator

Cap nhat cac package da khai bao trong file pubspec.yaml

flutter packages get

Clean

flutter clean

Release Android

Build apk release

flutter build apk --release

Buld with build-number:

flutter build apk --release --build-number=3 

Build app bundle

flutter build appbundle

Release iOS