Untrack files already added to git

  git    —  2019, Sep 05    

Bài viết chỉ ra cách để xóa các file không cần thiết khỏi repository và đưa vào file .gitignore và đồng thời vẫn giữ nguyên các file đó ở local.

Bước 1: Commit tất cả các thay đổi

Phải đảm bảo là tất cả các thay đổi đươc commit lên repository, bao gồm cả file .gitignore.

Bước 2: Xóa toàn bộ files khỏi repository

Sử dụng command sau:

git rm -r --cached .

Trong đó:

  • rm là lệnh xóa
  • -r sẽ cho phép xóa bằng đệ quy (xóa các file bên trong thư mục)
  • –cached sẽ chỉ xóa các files từ index. Và các files vẫn tồn tại ở local.
  • . chỉ ra là tất cả các files sẽ untracked. Có thể chỉ untrack file với command git rm --cached foo.txt. The rm command can be unforgiving. If you wish to try what it does beforehand, add the -n or –dry-run flag to test things out.

Bước 3: Add lại tất cả files

git add .

Bước 4: Commit

git commit -m ".gitignore fix"

Đến đây thì repository của bạn đã sạch sõe rồi :)

Đừng quên push các thay đổi lên remote nhé :D git push

Nguồn tham khảo

  • http://www.codeblocq.com/2016/01/Untrack-files-already-added-to-git-repository-based-on-gitignore/