How To Use git with Multiple Remote Repositories

  git    —  2020, Jul 24    

Kiểm tra remotes

Mặc định khi clone repository thì remote sẽ là origin

Kiểm tra remote hiện tại:

$ git remote -v

Nếu có nhiều remote thì sẽ hiển thị nhiều URL ở output

Với nhiều remotes thì có thể dễ dàng push code qua lại giữa các remotes với nhau

Thêm mới remote

Sử dụng lệnh sau:

$ git remote add <REMOTE_NAME> <REMOTE_URL>

Push code lên second remote

git push second_remote master
  • second_remote là tên remote
  • master là nhánh muốn push lên

Hoặc sử dụng --set-upstream để đặt remote mặc định

$ git push --set-upstream second_remote master

Refs: