Serials Javascript Style Guide – Blocks

  Javascript    —  2019, May 27    

Blocks

16.1 Braces

Luôn sử dụng dấu ngoặc nhọn {} với khối có nhiều dòng. eslint: nonblock-statement-body-position

// bad
if (test)
 return false;

// good
if (test) return false;

// good
if (test) {
 return false;
}

// bad
function foo() { return false; }

// good
function bar() {
 return false;
}

16.2 Cuddled elses

Nếu bạn sử dụng khối có nhiều dòng với lệnh ifelse, thì đặt else cùng dòng với dấu ngoặc nhọn đóng của khối if. eslint: brace-style

// bad
if (test) {
 thing1();
 thing2();
}
else {
 thing3();
}

// good
if (test) {
 thing1();
 thing2();
} else {
 thing3();
}

16.3 No else return

Nếu khối if luôn chạy lệnh return, thì khối else là không cần thiết. Nếu trong khối else ifreturn thì nên tách nhỏ ra làm nhiều khối if có chứa return. eslint: no-else-return

// bad
function foo() {
 if (x) {
  return x;
 } else {
  return y;
 }
}

// bad
function cats() {
 if (x) {
  return x;
 } else if (y) {
  return y;
 }
}

// bad
function dogs() {
 if (x) {
  return x;
 } else {
  if (y) {
   return y;
  }
 }
}

// good
function foo() {
 if (x) {
  return x;
 }

 return y;
}

// good
function cats() {
 if (x) {
  return x;
 }

 if (y) {
  return y;
 }
}

// good
function dogs(x) {
 if (x) {
  if (z) {
   return y;
  }
 } else {
  return z;
 }
}