Serials Javascript Style Guide – Classes & Constructors

  Javascript    —  2019, May 27    

Classes & Constructors

9.1 Use class

Luôn sử dụng class. Tránh thao tác trực tiếp prototype.

Tại sao ư? class ngắn gọn và dễ hiểu hơn.

// bad
function Queue(contents = []) {
 this.queue = [...contents];
}
Queue.prototype.pop = function () {
 const value = this.queue[0];
 this.queue.splice(0, 1);
 return value;
};

// good
class Queue {
 constructor(contents = []) {
  this.queue = [...contents];
 }
 pop() {
  const value = this.queue[0];
  this.queue.splice(0, 1);
  return value;
 }
}

9.2 Extends

Hãy sử dụng extends để kế thừa.

Tại sao ư? Vì nó là cách tích hợp để kế thừa toàn bộ prototype mà không phá vỡ instanceof.

// bad
const inherits = require('inherits');
function PeekableQueue(contents) {
 Queue.apply(this, contents);
}
inherits(PeekableQueue, Queue);
PeekableQueue.prototype.peek = function () {
 return this.queue[0];
};

// good
class PeekableQueue extends Queue {
 peek() {
  return this.queue[0];
 }
}

9.3 Chaining

Các phương thức trả về this để trợ giúp cho chuỗi phương thức.

// bad
Jedi.prototype.jump = function () {
 this.jumping = true;
 return true;
};

Jedi.prototype.setHeight = function (height) {
 this.height = height;
};

const luke = new Jedi();
luke.jump(); // => true
luke.setHeight(20); // => undefined

// good
class Jedi {
 jump() {
  this.jumping = true;
  return this;
 }

 setHeight(height) {
  this.height = height;
  return this;
 }
}

const luke = new Jedi();

luke.jump()
 .setHeight(20);

9.4 Tostring

Có thể custom phương thức toString() miễn sao nó hoạt động tốt và không gây ra side effects.

class Jedi {
 constructor(options = {}) {
  this.name = options.name || 'no name';
 }

 getName() {
  return this.name;
 }

 toString() {
  return `Jedi - ${this.getName()}`;
 }
}

9.5 No useless

Class có 1 hàm tạo mặc định nếu không được chỉ định. Nếu hàm tạo rỗng hoặc chỉ định tới cha nó thì là không cần thiết. eslint: no-useless-constructor

// bad
class Jedi {
 constructor() {}

 getName() {
  return this.name;
 }
}

// bad
class Rey extends Jedi {
 constructor(...args) {
  super(...args);
 }
}

// good
class Rey extends Jedi {
 constructor(...args) {
  super(...args);
  this.name = 'Rey';
 }
}

9.6 No duplicate members

Tránh trùng lặp các thành viên trong class. eslint: no-dupe-class-members

Tại sao ư? Nếu trùng lặp thì sẽ sử dụng thành viên cuối cùng, hoặc chắc chắn nó là lỗi.

// bad
class Foo {
 bar() { return 1; }
 bar() { return 2; }
}

// good
class Foo {
 bar() { return 1; }
}

// good
class Foo {
 bar() { return 2; }
}

Tổng hợp Serial Javascript Style Guide