Serials Javascript Style Guide – Commas

  Javascript    —  2019, May 27    

Commas

Leading trailing

Bắt đầu bằng dấu phẩy ư: Không. eslint: comma-style

// bad
const story = [
  once
 , upon
 , aTime
];

// good
const story = [
 once,
 upon,
 aTime,
];

// bad
const hero = {
  firstName: 'Ada'
 , lastName: 'Lovelace'
 , birthYear: 1815
 , superPower: 'computers'
};

// good
const hero = {
 firstName: 'Ada',
 lastName: 'Lovelace',
 birthYear: 1815,
 superPower: 'computers',
};

Dangling

Thêm dấu phẩy bổ sung: Yup. eslint: comma-dangle

Tại sao ư? Việc này dẫn tới sạch sẽ hơn cho git diffs. Hơn nữa các transpilers như Babel sẽ xóa cá dấu phẩy bổ sung trong khi dịch mã, cho nên bạn không phải lo về vấn đề dấu phẩy bổ sung trong các trình duyệt cũ.

// bad - git diff without trailing comma
const hero = {
   firstName: 'Florence',
-  lastName: 'Nightingale'
+  lastName: 'Nightingale',
+  inventorOf: ['coxcomb chart', 'modern nursing']
};

// good - git diff with trailing comma
const hero = {
   firstName: 'Florence',
   lastName: 'Nightingale',
+  inventorOf: ['coxcomb chart', 'modern nursing'],
};
// bad
const hero = {
 firstName: 'Dana',
 lastName: 'Scully'
};

const heroes = [
 'Batman',
 'Superman'
];

// good
const hero = {
 firstName: 'Dana',
 lastName: 'Scully',
};

const heroes = [
 'Batman',
 'Superman',
];

// bad
function createHero(
 firstName,
 lastName,
 inventorOf
) {
 // does nothing
}

// good
function createHero(
 firstName,
 lastName,
 inventorOf,
) {
 // does nothing
}

// good (note that a comma must not appear after a "rest" element)
function createHero(
 firstName,
 lastName,
 inventorOf,
 ...heroArgs
) {
 // does nothing
}

// bad
createHero(
 firstName,
 lastName,
 inventorOf
);

// good
createHero(
 firstName,
 lastName,
 inventorOf,
);

// good (note that a comma must not appear after a "rest" element)
createHero(
 firstName,
 lastName,
 inventorOf,
 ...heroArgs
);

Tổng hợp Serial Javascript Style Guide