Serials Javascript Style Guide – Control Statements

  Javascript    —  2019, May 27    

Control Statements

Statements

Trong trường hợp các lệnh điều khiển (if, while etc.) quá dài hoặc vượt quá độ dài tối đa cho phép, thì mỗi điều kiện (đã được nhóm lại) có thể đặt vào 1 dòng mới. Các toán tử logic nên đặt ở đầu dòng.

Tại sao ư? Việc đặt các toán tử logic ở đầu dòng giúp căn lề tốt và dễ đọc hơn.

// bad
if ((foo === 123 || bar === 'abc') && doesItLookGoodWhenItBecomesThatLong() && isThisReallyHappening()) {
 thing1();
}

// bad
if (foo === 123 &&
 bar === 'abc') {
 thing1();
}

// bad
if (foo === 123
 && bar === 'abc') {
 thing1();
}

// bad
if (
 foo === 123 &&
 bar === 'abc'
) {
 thing1();
}

// good
if (
 foo === 123
 && bar === 'abc'
) {
 thing1();
}

// good
if (
 (foo === 123 || bar === 'abc')
 && doesItLookGoodWhenItBecomesThatLong()
 && isThisReallyHappening()
) {
 thing1();
}

// good
if (foo === 123 && bar === 'abc') {
 thing1();
}

Value selection

Không sử dụng các toán tử lựa chọn tại nơi có lệnh điều khiển.

// bad
!isRunning && startRunning();

// good
if (!isRunning) {
 startRunning();
}