Serials Javascript Style Guide – Events

  Javascript    —  2019, Sep 12    

Events

Hash

Khi đính kèm dữ liệu payloads vào các sự kiện (cho dù là sự kiện DOM hoặc cái gì đó riêng biệt như sự kiện Backbone), thì truyền vào 1 object literal (được biết như là “hash”) thay vì là 1 raw value. Điều này cho phép thêm mới dữ liệu mà không cần phải tìm lại và update lại dữ liệu theo mỗi sự kiện. Ví dụ: thay vì:

// bad
$(this).trigger('listingUpdated', listing.id);

// ...

$(this).on('listingUpdated', (e, listingID) => {
  // do something with listingID
});

nên là:

// good
$(this).trigger('listingUpdated', { listingID: listing.id });

// ...

$(this).on('listingUpdated', (e, data) => {
  // do something with data.listingID
});

Tổng hợp Serial Javascript Style Guide