Serials Javascript Style Guide – Hoisting

  Javascript    —  2019, May 27    

Hoisting

14.1 About

Khái báo var được đưa lên đầu phạm vi hàm gần nhất, còn các phép gán thì không. Các khai báo constlet được biết đến với nội dung Temporal Dead Zones (TDZ). Nó quan trọng để biết rằng typeof không an toàn.

// we know this wouldn’t work (assuming there
// is no notDefined global variable)
function example() {
 console.log(notDefined); // => throws a ReferenceError
}

// creating a variable declaration after you
// reference the variable will work due to
// variable hoisting. Note: the assignment
// value of `true` is not hoisted.
function example() {
 console.log(declaredButNotAssigned); // => undefined
 var declaredButNotAssigned = true;
}

// the interpreter is hoisting the variable
// declaration to the top of the scope,
// which means our example could be rewritten as:
function example() {
 let declaredButNotAssigned;
 console.log(declaredButNotAssigned); // => undefined
 declaredButNotAssigned = true;
}

// using const and let
function example() {
 console.log(declaredButNotAssigned); // => throws a ReferenceError
 console.log(typeof declaredButNotAssigned); // => throws a ReferenceError
 const declaredButNotAssigned = true;
}

14.2 Anonymous expressions

Biểu thức hàm ẩn danh hoist tên biến nhưng không là hàm gán.

function example() {
 console.log(anonymous); // => undefined

 anonymous(); // => TypeError anonymous is not a function

 var anonymous = function () {
  console.log('anonymous function expression');
 };
}

14.3 Named expressions

Biểu thức hàm đặt tên hoist tên biến, không phải tên hàm hoặc thân hàm.

function example() {
 console.log(named); // => undefined

 named(); // => TypeError named is not a function

 superPower(); // => ReferenceError superPower is not defined

 var named = function superPower() {
  console.log('Flying');
 };
}

// the same is true when the function name
// is the same as the variable name.
function example() {
 console.log(named); // => undefined

 named(); // => TypeError named is not a function

 var named = function named() {
  console.log('named');
 };
}

14.4 Declarations

Khai báo hàm hoist tên và thân hàm.

function example() {
 superPower(); // => Flying

 function superPower() {
  console.log('Flying');
 }
}

Tổng hợp Serial Javascript Style Guide