Serials Javascript Style Guide – jQuery

  Javascript    —  2019, Sep 12    

jQuery

Dollar prefix

Các đối tượng jQuery bắt đầu với dấu $.

// bad
const sidebar = $('.sidebar');

// good
const $sidebar = $('.sidebar');

// good
const $sidebarBtn = $('.sidebar-btn');

Cache

Cache jQuery lookups.

// bad
function setSidebar() {
 $('.sidebar').hide();

 // ...

 $('.sidebar').css({
  'background-color': 'pink',
 });
}

// good
function setSidebar() {
 const $sidebar = $('.sidebar');
 $sidebar.hide();

 // ...

 $sidebar.css({
  'background-color': 'pink',
 });
}

Queries

Với các truy vấn DOM sử dụng Cascading $('.sidebar ul') hoặc parent > child $('.sidebar > ul'). jsPerf

Find

Sử dụng find với các truy vấn object jQuery giới hạn.

// bad
$('ul', '.sidebar').hide();

// bad
$('.sidebar').find('ul').hide();

// good
$('.sidebar ul').hide();

// good
$('.sidebar > ul').hide();

// good
$sidebar.find('ul').hide();

Tổng hợp Serial Javascript Style Guide