Serials Javascript Style Guide – Properties

  Javascript    —  2019, May 28    

Properties

12.1 Dot

Luôn sử dụng kí hiệu dấu chấm . để truy xuất các thuộc tính. eslint: dot-notation

const luke = {
  jedi: true,
  age: 28,
};

// bad
const isJedi = luke['jedi'];

// good
const isJedi = luke.jedi;

12.2 Bracket

Sử dụng kí hiệu dấu ngoặc vuông [] khi truy xuất thuộc tính là biến.

const luke = {
  jedi: true,
  age: 28,
};

function getProp(prop) {
  return luke[prop];
}

const isJedi = getProp('jedi');

12.3 Exponentiation operator

Sử dụng toán tử lũy thừa ** khi tính toán lũy thừa. eslint: no-restricted-properties.

// bad
const binary = Math.pow(2, 10);

// good
const binary = 2 ** 10;

Tổng hợp Serial Javascript Style Guide