Serials Javascript Style Guide – Standard Library

  Javascript    —  2019, Jun 07    

Standard Library

Standard Library chứa các tiện ích mà chức năng bị hỏng nhưng duy trì cho lý do kế thừa.

29.1 isNaN

Nên dùng Number.isNaN thay vì hàm toàn cục isNaN. eslint: no-restricted-globals

Tại sao ư? Hàm toàn cục isNaN ép giá trị không phải kiểu số sang kiểu số, trả giá trị true cho mọi thứ mà ép được về NaN. Nếu điều này được yêu cầu thì hãy làm nó rõ ràng.

// bad
isNaN('1.2'); // false
isNaN('1.2.3'); // true

// good
Number.isNaN('1.2.3'); // false
Number.isNaN(Number('1.2.3')); // true

29.2 Isfinite

Nên dùng Number.isFinite thay vì hàm toàn cục isFinite. eslint: no-restricted-globals

Tại sao ư? Vì hàm toàn cục isFinite ép giá trị không phải kiểu số sang kiểu số, trả giá trị true cho mọi thứ mà ép được về số hữu hạn. Nếu điều này được yêu cầu thì hãy làm nó rõ ràng.

// bad
isFinite('2e3'); // true

// good
Number.isFinite('2e3'); // false
Number.isFinite(parseInt('2e3', 10)); // true

Tổng hợp Serial Javascript Style Guide