Serials Javascript Style Guide – Testing

  Javascript    —  2019, Jun 07    

Testing

30.1 Yup.

function foo() {
  return true;
}

30.2 No, but seriously:

  • Cho dù bạn sử dụng bất kỳ framework test nào, thì bạn cũng nên viết test!
  • Cố gắng viết nhiều hàm thuần túy và giảm thiểu xảy ra các đột biến.
  • Hãy cẩn trọng với stubs và mocks - chúng có thể làm tests của bạn dễ vỡ hơn.
  • Chúng ta chủ yếu sử dụng mochajest. tape cũng được sử dụng ngẫu nhiên các modules nhỏ và riêng biệt.
  • Cố gắng test bao phủ 100%.
  • Bất cứ khi nào sửa bug, hãy viết regression test. Một bug fixed không có regression test thì hầu như chắc chắn lại xảy ra bug.

Tổng hợp Serial Javascript Style Guide