Hướng dẫn cài đặt Python 3.7 trên CentOS/RHEL 7/6 & Fedora 30-25

Hướng dẫn cài đặt Python 3.7 trên CentOS/RHEL 7/6 & Fedora 30-25

  Linux   CentOS    —  2019, Jun 26    

Python là một ngôn ngữ rất mạnh, thân thiện và rất dễ sử dụng. Tại thời điểm viết bài này thì phiên bản mới nhất là Python 3.7.3, bạn có thể download ở đây. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Python 3.7 trên hệ thống CentOS, Red Hat & Fedora.

Bước 1 – Cài đặt các yêu cầu

Trước khi cài đặt Python, bạn cần phải cài đặt GCC compiler. Bạn hãy login server của mình sử dụng ssh hoặc shell access. Sau khi login chạy lệnh dưới đây để cài đặt các yêu cầu trước khi cài Python.

$ yum install gcc openssl-devel bzip2-devel libffi-devel

Bước 2 – Download Python 3.7

Lệnh dưới sẽ tải Python từ website chính thức. Bạn cũng có thể tải bản mới nhất vào thư mục được chỉ ra ở dưới.

$ cd /usr/src
$ wget https://www.python.org/ftp/python/3.7.3/Python-3.7.3.tgz

Bây giờ giải nén file đã tải về.

$ tar xzf Python-3.7.3.tgz

Bước 3 – Cài đặt Python 3.7

Use below set of commands to compile Python source code on your system using altinstall.

$ cd Python-3.7.3
$ ./configure --enable-optimizations
$ make altinstall

Sử dụng lệnh make altinstall để tránh thay thế tệp binary mặc định của python /usr/bin/python.

Bây giờ hãy xóa file nén đi.

$ rm /usr/src/Python-3.7.3.tgz

Bước 4 – Kiểm tra Python Version

$ python3.7 -V

Python 3.7.3