Tutorial to install jenkins on CentOS 6.8

  Linux   CentOS    —  2019, Sep 05    

Cài đặt các gói phụ thuộc của jenkins

B1: Cập nhật hệ thống

sudo yum install epel-release

sudo yum update

B2: Cài đặt JAVA

sudo yum install java-1.8.0-openjdk.x86_64

Kiểm tra version

java -version

Cần phải set 2 biến môi trường là:

  • JAVA_HOME
  • JRE_HOME

Cần backup file profile trước:

sudo cp /etc/profile /etc/profile.bak

Cài đặt biến môi trường:

echo 'export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-1.8.0-openjdk' | sudo tee -a /etc/profile

echo 'export JRE_HOME=/usr/lib/jvm/jre' | sudo tee -a /etc/profile

Áp dụng các biết môi trường đã cài đặt:

source /etc/profile

Kiểm tra lại 2 biến môi trường:

echo $JAVA_HOME
echo $JRE_HOME

Jenkin environment variables

Cài đặt Jenkin trên CentOS 6.8

Download jenkins repo

cd ~
sudo wget -O /etc/yum.repos.d/jenkins.repo https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.repo

Jenkin repo

Thêm jenkins.io.key

Nó là 1 dạng public key

rpm --import https://pkg.jenkins.io/redhat-stable/jenkins.io.key

Cài đặt

yum install jenkins

Jenkin installing

Khởi động jenkins

sudo chkconfig jenkins on

sudo service jenkins start

Jenkin start

Stop và check status jenkin

sudo service jenkins stop

sudo service jenkins status

Jenkin status

Bởi vì jenkins mặc định sử dụng port 8080 nên cần kiểm tra running port

netstat -ntpl

Jenkin check port

Sau khi khởi động jenkin thì chạy trên trình duyệt: http://:8080

Màn hình lần đầu truy cập:

Jenkin unlock

Copy password và paste

sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

All done!