How to Enable HTTP:2 in Amazon EC2 running on Apache

How to Enable HTTP:2 in Amazon EC2 running on Apache

  linux    —  2020, Jul 17    

Vào ngày đẹp trời khách báo site chết. Méo mặt, lại lóc cóc SSH …

Kiểm tra /var/log/httpd/error_log thì có lỗi

[http2:warn] [pid 3132] AH10034: The mpm module (prefork.c) is not supported by mod_http2. The mpm determines how things are processed in your server. HTTP/2 has more demands in this regard and the currently selected mpm will just not do. This is an advisory warning. Your server will continue to work, but the HTTP/2 protocol will be inactive.

(thực ra là 1 đống lỗi nhưng phải xử lý cái lỗi khỉ gió này trước đã)

Là sao nhỉ? Liên quan tới HTTP2 à? HTTP2 là quần què gì?

Test HTTP2 xem nào.

Khoan. Test làm gì nhỉ? Có lỗi trên kia thì là chưa có HTTP2 rồi. Hỏi chi nữa LOL.

Lại lóc có, gu gồ, hỏi đàn anh đàn chị, mafia, yakuza.. cũng hiểu và bắt đầu làm theo =))

Enable HTTP2

 1. Check Apache version

   $ httpd -v
  
   Server version: Apache/2.4.41 ()
   Server built:  Oct 22 2019 22:59:04
  
 2. Check MPM module

   $ httpd -V | grep MPM
  
   Server MPM:   prefork
  

  Cần đổi sang event thay vì sử dụng prefork

 3. Load module

   $ vi /etc/httpd/conf.modules.d/00-mpm.conf
  

  Comment out cái dòng này lại:

   LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so
  

  Thêm dòng này nếu chưa có, hoặc bỏ comment nếu đã có:

   LoadModule mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so
  

  Nội dung file sẽ là:

   # Select the MPM module which should be used by uncommenting exactly
   # one of the following LoadModule lines. See the httpd.service(8) man
   # page for more information on changing the MPM.
  
   # prefork MPM: Implements a non-threaded, pre-forking web server
   # See: http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/prefork.html
   #
   # NOTE: If enabling prefork, the httpd_graceful_shutdown SELinux
   # boolean should be enabled, to allow graceful stop/shutdown.
   #
   #LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so
  
   # worker MPM: Multi-Processing Module implementing a hybrid
   # multi-threaded multi-process web server
   # See: http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/worker.html
   #
   #LoadModule mpm_worker_module modules/mod_mpm_worker.so
  
   # event MPM: A variant of the worker MPM with the goal of consuming
   # threads only for connections with active processing
   # See: http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/event.html
   #
   LoadModule mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so
  

  Check lại xem sao:

   $ httpd -V | grep MPM
  
   Server MPM:   event
  
 4. Sửa httpd config

  Thêm 2 dòng sau vào cuối file /etc/httpd/conf/httpd.conf

   Protocols h2 http/1.1
   Protocols h2 h2c http/1.1
  

  Nội dung sẽ là:

   ...
   # Supplemental configuration
   #
   # Load config files in the "/etc/httpd/conf.d" directory, if any.
   IncludeOptional conf.d/*.conf
  
   Protocols h2 http/1.1
   Protocols h2 h2c http/1.1
  

  Hoặc nếu chỉ thêm vào đích danh 1 domain nào đó

  Ví dụ sửa file /etc/httpd/conf.d/example.com.conf:

   <VirtualHost *:80>
     <Directory "/var/www/html/example.com">
       Options FollowSymLinks MultiViews
       AllowOverride All
     </Directory>
  
     Protocols h2 http/1.1
     Protocols h2 h2c http/1.1
  
     ServerAdmin webmaster@localhost
     ServerName example.com
     DocumentRoot "/var/www/html/example.com"
     ErrorLog /var/log/httpd/example.com/error.log
     CustomLog /var/log/httpd/example.com/access.log combined
   </VirtualHost>
  
 5. Restart httpd mà mysqld

   $ systemctl restart httpd
   $ systemctl restart mysqld
  
 6. Re-test here

Tham khảo