Giới thiệu và cách sử dụng MySQL Recursive CTE

  MySQL    —  2019, May 23    

Bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách sử dụng MySQL recursive CTE để duyệt dữ liệu phân cấp.

Chú ý rằng common table expression (CTE) chỉ được sử dụng từ MySQL phiên bản 8.0. Do đó hãy chắc chắn là bạn cài đúng version của MySQL.

Introduction to MySQL recursive CTE

recursive common table expression (CTE) là 1 CTE có subquery mà tham chiếu tới chính bản thân CTE đó. Cú pháp của recursive CTE như sau:

WITH RECURSIVE cte_name AS (
  initial_query -- anchor member
  UNION ALL
  recursive_query -- recursive member that references to the CTE name
)
SELECT * FROM cte_name;

Một recursive CTE gồm 3 phần chính:

 • Một initial query tạo ra kết quả dựa theo cấu trúc của CTE và được coi như một anchor member.
 • Một recursive query part là một truy vấn tham chiếu tới chính tên của CTE và được gọi là recursive member. Recursive member join với anchor member bằng toán tử UNION ALL hoặc UNION DISTINCT.
 • Một điều kiện để kết thúc đệ qui khi mà recursive member không trả về row nào cả.

Thứ tự thực thi của một recursive CTE như sau:

 1. Đầu tiên, tách biệt members thành 2: anchor và recursive members.
 2. Tiếp theo, thực thi anchor member để tạo ra kết quả và thiết lập nó (giả sử là R0) và sử dụng kết quả đó cho lặp kế tiếp.
 3. Sau đó, thực thi recursive member với đầu vào là Ri và tạo ra kết quả là Ri+1.
 4. Tiếp sau đó, lặp lại bước thứ 3 tới khi recursive member trả về kết quả rỗng và khi đó điều kiện kết thúc sẽ được áp dụng.
 5. Cuối cùng, kết hợp các kết quả từ R0 tới Rn sử dụng UNION ALL.

Hạn chế của Recursive member

Recursive member bắt buộc không gồm các thành phần sau:

 • Các hàm tính trung bình như: MAX, MIN, SUM, AVG, COUNT, …
 • GROUP BY
 • ORDER BY
 • LIMIT
 • DISTINCT

Các ràng buộc trên không áp dụng cho anchor member. Ngoài ra DISTINCT sẽ không được phép sử dụng khi bạn dùng UNION, còn trong trường hợp bạn dùng UNION DISTINCT thì DISTINCT được phép sử dụng.

Ngoải ra, recursive member chỉ có thể tham chiếu tới CTE một lần và từ mệnh đề FROM chứ không phải từ subquery.

Simple MySQL recursive CTE example

See the following simple recursive CTE example:

WITH RECURSIVE cte_count (n) 
AS (
   SELECT 1
   UNION ALL
   SELECT n + 1 
   FROM cte_count 
   WHERE n < 3
  )
SELECT n 
FROM cte_count;

Ở ví dụ này, để ý truy vấn:

SELECT 1

là 1 anchor member trả về giá trị 1 và được set là kết quả ban đầu.

Truy vấn

SELECT n + 1
FROM cte_count 
WHERE n < 3

là recursive member vì nó tham chiếu tới tên của CTE là cte_count.

Biểu thức n < 3 trong recursive member là điều kiện để kết thúc lặp đệ quy. Nếu n = 3 thì recursive member trả về một tập hợp rỗng và sẽ dừng đệ quy.

Mô tả các thành phần của CTE ở trên:

MySQL Recursive CTE

Kết quả:

MySQL Recursive CTE Example

Các bước thực thi recursive CTE như sau:

 1. Đầu tiên, phân tách anchor và recursive members.
 2. Tiếp, anchor member tạo ra row ban đầu (SELECT 1) do đó vòng lặp đầu tiên tạo ra 1 + 1 = 2 với n = 1.
 3. Sau đó, vòng lặp thứ 2 thực hiện trên kết quả của vòng lặp thứ nhất (2) và tạo ra 2 + 1 = 3 với n = 2.
 4. Sau đó, trước khi vòng lặp thứ 3 thực hiện (n = 3) thì nó đã kiểm tra điều kiện kết thúc (n < 3) do đó vòng lặp kết thúc.
 5. Cuối cùng, kết hợp tất cả các kết quả 1,2 và 3 với toán tử UNION ALL.

Sử dụng MySQL recursive CTE để duyệt dữ liệu phân cấp

Chúng ta sẽ sử dụng bảng employees trong database classicmodels cho ví dụ này:

Employees Table

Bảng employees có cột reportsTo tham chiếu tới cột employeeNumber. Cột reportsTo lưu các id của các quản lý. Top manager không phải báo cáo cho bất kỳ ai cho nên giá trị reportsToNULL.

Bạn có thể áp dụng recursive CTE để truy vấn toàn bộ cấu trúc của tổ chức theo cách từ trên xuống như sau:

WITH RECURSIVE employee_paths AS
 ( SELECT employeeNumber,
      reportsTo managerNumber,
      officeCode, 
      1 lvl
  FROM employees
  WHERE reportsTo IS NULL
   UNION ALL
   SELECT e.employeeNumber,
      e.reportsTo,
      e.officeCode,
      lvl+1
   FROM employees e
   INNER JOIN employee_paths ep ON ep.employeeNumber = e.reportsTo )
SELECT employeeNumber,
    managerNumber,
    lvl,
    city
FROM employee_paths ep
INNER JOIN offices o USING (officeCode)
ORDER BY lvl, city;

Để dễ hiểu hơn, ta sẽ chia nhỏ các truy vấn ra.

Đầu tiên, tạo ra anchor member:

SELECT 
  employeeNumber, reportsTo managerNumber, officeCode
FROM
  employees
WHERE
  reportsTo IS NULL

Câu truy vấn này (anchor member) trả về top manager với reportsTo is NULL.

Thứ 2, tạo ra recursive member (employee_paths) bằng việc tham chiếu tới CTE:

SELECT 
  e.employeeNumber, e.reportsTo, e.officeCode
FROM
  employees e
    INNER JOIN
  employee_paths ep ON ep.employeeNumber = e.reportsTo

Truy vấn này ( recursive member) trả về tất cả các báo cáo trực tiếp của manager tới khi không còn báo cáo trực tiếp nữa. Khi đó recursion sẽ dừng lại.

Thứ 3, CTE employee_paths kết hợp tập kết quả được trả về bởi CTE với bảng offices để tạo ra tập kết quả cuối cùng.

Kết quả:

MySQL Recursive CTE Hierarchical Data Traversal

Các bạn đã hiểu về Recursive CTE chưa? Hãy like share và comment để cùng học hỏi nhé.