Download MySQL Sample Database

  MySQL    —  2019, May 23    

Mục đích sử dụng dữ liệu mẫu để dùng cho các bài hướng dẫn trên website một cách nhanh chóng và hiệu quả. Database có tên classicmodels là thông tin của các hãng xe cổ điển với đầy đủ thông tin như nhân viên, khách hàng, hóa đươn, …

Dữ liệu được dùng để demo các chức năng của MySQL từ các query cơ bản cho tới phức tạp như store procedure.

Download MySQL sample database

Download MySQL Sample Database

Sau khi các bạn download thì giải nén và import vào MySQL của mình và sử dụng

MySQL Sample Database Schema

MySQL Sample Database bao gồm các bảng:

  • Customers: lưu dữ liệu của khách hàng.
  • Products: lưu dữ liệu các mẫu xe.
  • ProductLines: lưu nhóm các mẫu xe.
  • Orders: lưu danh sách các hóa đơn.
  • OrderDetails: lưu chi tiết hóa đơn của từng người bán hàng.
  • Payments: lưu thanh toán của khách hàng dựa theo tài khoản của họ.
  • Employees: lưu thông tin của nhân viên.
  • Offices: lưu thông tin văn phòng bán hàng.

MySQL Sample Database Schema

Bạn có thể download ERD dạng PDF.

Download MySQL Sample Database Diagram PDF A4

Khuyến khích các bạn in ra và để trên bàn để tiện học tập.