How To Change MySQL Storage Engine

  MySQL    —  2019, Jul 23    

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách kiểm tra storage engine của bảng và cách thay đổi giữa các loại storage engine với nhau.

MySQL hỗ trợ nhiều loại storage engine với đặc tính và khối lượng lưu trữ khác nhau. Ví dụ với InnoDB thì hỗ trợ transaction trong khi MyISAM thì không hỗ trợ.

Truy vấn storage engine mà table đang dùng

Có một vài cách để lấy thông tin về storage engine của bảng.

Cách 1: lấy thông tin từ bảng tables trong database information_schema

Ví dụ, với bảng offices trong dữ liệu mẫu classicmodels

SELECT 
  engine
FROM
  information_schema.tables
WHERE
  table_schema = 'classicmodels'
    AND table_name = 'offices';

MySQL Change Storage Engine Example

Cách 2: sử dụng lệnh SHOW TABLE STATUS

SHOW TABLE STATUS LIKE 'offices';

MySQL Show Table Status Example

Cách 3: sử dụng lệnh SHOW CREATE TABLE

SHOW CREATE TABLE offices;

Ví dụ:

mysql> SHOW CREATE TABLE offices\G;
*************************** 1. row ***************************
    Table: offices
Create Table: CREATE TABLE `offices` (
 `officeCode` varchar(10) NOT NULL,
 `city` varchar(50) NOT NULL,
 `phone` varchar(50) NOT NULL,
 `addressLine1` varchar(50) NOT NULL,
 `addressLine2` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `state` varchar(50) DEFAULT NULL,
 `country` varchar(50) NOT NULL,
 `postalCode` varchar(15) NOT NULL,
 `territory` varchar(10) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`officeCode`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1
1 row in set (0.00 sec)
mysql>

Kết quả cho thấy bảng offices đang dùng InnoDB storage engine.

Thay đổi storage engine

Chúng ta có thể sử dụng lệnh ALTER TABLE để thay đổi storage engine của bảng.

ALTER TABLE table_name ENGINE engine_name;

Để kiểm tra các loại storage engine mà MySQL server có hỗ trợ, bạn có thể sử dụng lệnh: SHOW ENGINES

SHOW ENGINES;

MySQL SHOW ENGINE

Ví dụ, thay đổi storage engine của bảng offices từ InnoDB sang MyISAM:

ALTER TABLE offices ENGINE = 'MYISAM';