How To Compare Successive Rows Within The Same Table in MySQL

  MySQL    —  2019, Jul 22    

Bài viết sẽ hướng dẫn cách so sánh các rows liên tiếp nhau trong cùng 1 table sử dụng kỹ thuật self-join

Giả sử bạn có một bảng inventory với cấu trúc như dưới

CREATE TABLE inventory(
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 counted_date date NOT NULL,
 item_no VARCHAR(20) NOT NULL,
 qty int(11) NOT NULL
);

Trong đó:

 • id là cột tự tăng.
 • counted_date là ngày được đếm.
 • item_no là mã item được lưu vào bảng.
 • qty là số lượng tích lũy.

Chúng ta sẽ thêm một số dữ liệu

INSERT INTO inventory(counted_date,item_no,qty)
VALUES ('2014-10-01','A',20),
  ('2014-10-01','A',30),
  ('2014-10-01','A',45),
  ('2014-10-01','A',80),
  ('2014-10-01','A',100);

MySQL Compare Successive Rows

Nếu bạn muốn biết bao nhiêu items được nhận trong ngày cho mỗi item thì bạn cần so sánh số lượng có sẵn của một ngày cụ thể với ngày trước đó.

Nói cách khác là chúng ta cần so sánh một row với row liên tiếp của nó để tìm ra sự khác biệt.

Trong MySQL, bạn có thể sử dụng kỹ thuật self-join để so sánh các row liên tiếp:

SELECT 
  g1.item_no,
  g1.counted_date from_date,
  g2.counted_date to_date,
  (g2.qty - g1.qty) AS receipt_qty
FROM
  inventory g1
    INNER JOIN
  inventory g2 ON g2.id = g1.id + 1
WHERE
  g1.item_no = 'A';

MySQL successive rows example

Điều kiện trong mệnh đề INNER JOIN - g2.id = g1.id + 1 sẽ so sánh row hiện tại với row kế tiếp, với điều kiện là không có row rỗng giữa các row với nhau.

Trong trường hợp vẫn có các row rỗng xen kẽ thì bạn có thể tạo cột bổ sung, ví dụ seq để duy trì tuần tự của các rows và sau đó áp dụng kỹ thuật này bình thường.