How To Copy a MySQL Database

  MySQL    —  2019, Jun 13    

Ở bài viết trước hướng dẫn các bạn cách sao chép dữ liệu của bảng. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sao chép database trong cùng 1 server hoặc từ 2 server khác nhau.

Sao chép database trong cùng server

Các bước để sao chép database:

 1. Tạo mới database bằng lệnh CREATE DATABASE
 2. Sử dụng mysqldump để xuất toàn bộ dữ liệu của database mà bạn muốn sao chép.
 3. Import file SQL đã xuất ở bước 2 vào database mới.

Ví dụ, chúng ta sao chép database classicmodels vào database mới classicmodels_backup.

Bước 1. Tạo mới database classmodels_backup:

Trước tiên cần truy cập vào MySQL database server:

>mysql -u root -p
Enter password: **********

Sau đó tạo database:

> CREATE DATABASE classicmodels_backup;

Xem lại danh sách database cho chắc:

> SHOW DATABASES

Kết quả:

+----------------------+
| Database       |
+----------------------+
| classicmodels    |
| classicmodels_backup |
| information_schema  |
| mysql        |
| performance_schema  |
| sys         |
+----------------------+
6 rows in set (0.00 sec)

Bước 2: Sử dụng mysqldump để xuất dữ liệu

Giả sử bạn muốn xuất dữ liệu database classicmodels ra 1 file SQL và lưu tại thư mục D:\db:

>mysqldump -u root -p classicmodels > d:\db\classicmodels.sql
Enter password: **********

Chú ý: Dấu > để chỉ export.

Bước 3: Import file d:\db\classicmodels.sql vào database classicmodels_backup.

>mysql -u root -p classicmodels_backup < d:\db\classicmodels.sql
Enter password: **********

Chú ý: Dấu < để chỉ import.

Kiểm tra lại các bảng trong database classicmodels_backup.

> SHOW TABLES FROM classicmodels_backup;

Kết quả:

+--------------------------------+
| Tables_in_classicmodels_backup |
+--------------------------------+
| customers           |
| employees           |
| offices            |
| orderdetails          |
| orders             |
| payments            |
| productlines          |
| products            |
+--------------------------------+
8 rows in set (0.01 sec)

Sao chép database từ 2 server khác nhau

Các bước thực hiện:

 1. Export database từ server nguồn vào 1 file SQL.
 2. Sao chép SQL file ở bước 1 sang server đích.
 3. Import SQL file vào server đích.

Ví dụ thực hiện sao chép database classicmodels sang server khác.

Bước 1: Export database classicmodels ra file db.sql.

>mysqldump -u root -p --databases classicmodels > d:\db\db.sql
Enter password: **********

Chú ý option --database cho phép chạy đồng thời 2 lệnh CREATE DATABASEUSE.

Hai lệnh sau tương đương với option --database

CREATE DATABASE `classicmodels`.
 
USE `classicmodels`;

Bước 2: Giả sử file SQL db.sql được copy vào thư mục c:\tmp\ của server đích.

Bước 3: Import file SQL

>mysql -u root -p classicmodels < c:\tmp\db.sql

Bài viết hướng dẫn sử dụng công cụ mysqldump để xuất dữ liệu database. Hi vọng bài viết hữu ích cho bác bạn.

Hãy like, share và comment để cùng nhau học tập nhé.