How to Get MySQL Today’s Date

  MySQL    —  2019, Sep 12    

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách truy vấn dữ liệu khớp với ngày hiện tại sử dụng các hàm về ngày tháng có sẵn trong MySQL.

Lấy dữ liệu của ngày hiện tại

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn lấy dữ liệu từ một bảng với cột ngày tháng là hôm nay, ví dụ:

SELECT 
  column_list
FROM
  table_name
WHERE
  expired_date = today;

Để lấy ngày tháng hôm nay, chúng ta sử dụng hàm CURDATE() như sau:

mysql> SELECT CURDATE() today;
+------------+
| today   |
+------------+
| 2019-08-20 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

Hoặc bằng cách lấy ngày tháng từ thời gian hiện tại:

mysql> SELECT DATE(NOW()) today;
+------------+
| today   |
+------------+
| 2019-08-20 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

Do đó mà truy vấn ta sử dụng sẽ là:

SELECT 
  column_list
FROM
  table_name
WHERE
  expired_date = CURDATE();

Nếu cột expired_date có cả ngày và giờ thì ta sẽ dùng hàm DATE() để chỉ lấy thành phần ngày và so sánh với ngày hiện tại:

SELECT 
  column_list
FROM
  table_name
WHERE
  DATE(expired_date) = CURDATE();

Viết hàm trả về ngày hiện tại

Nếu bạn không muốn dùng nhiều lần hàm CURDATE() thì bạn có thể viết hàm riêng today() để cho truy vấn dễ đọc hơn, cách viết như sau:

DELIMITER $$
CREATE FUNCTION today()
RETURNS DATE
BEGIN
RETURN CURDATE();
END$$
DELIMITER ;

Sau đó bạn có thể sử dụng hàm today():

mysql> SELECT today();
+------------+
| today()  |
+------------+
| 2019-08-20 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

Lấy ngày mai:

mysql> SELECT today() + interval 1 day Tomorrow;
+------------+
| Tomorrow  |
+------------+
| 2019-08-21 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

Lấy ngày hôm qua:

mysql> SELECT today() - interval 1 day Yesterday;
+------------+
| Yesterday |
+------------+
| 2019-08-19 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)