How To Map NULL Values To Other Meaningful Values

  MySQL    —  2019, Aug 20    

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách map giá trị NULL vào giá trị có ý nghĩa khác thay vì chỉ hiển thị là NULL.

Dr.E.F.Codd, là người tạo ra mô hình quan hệ trong database và giới thiệu khái niệm NULL có nghĩa là giá tị unknown hoặc không có thông tin.

MySQL cũng hỗ trợ NULL với ý nghĩa là thiếu thông tin hoặc thông tin không khả dụng.

Trong bảng dữ liệu, nếu như lưu giá trị NULL và khi truy vấn để hiển thị ra màn hình hoặc bất kỳ báo cáo thì giá trị đó sẽ không hiển thị gì lên.

Để tăng tính đọc được và hiểu được thì bạn phải hiển thị giá trị NULL bằng một giá trị unknown, missing hoặc không khả dụng (N/A). Để làm điều này thì bạn có thể sử dụng hàm IF.

IF(exp,exp_result1,exp_result2);

Nếu như mà expTRUE (exp <> 0 và exp <> NULL ), thì hàm IF sẽ trả về giá trị của exp_result1 nếu không thì trả về giá trị củaexp_result2.

Giá trị trả về phụ thuộc vào biểu thức exp_result1exp_result2 và có thể là string hoặc number.

Để hiểu hơn thì chúng ta sẽ làm một số ví dụ.

Chúng ta sẽ sử dụng bảng customers trong database mẫu

Lấy một số thông tin trong bảng customers:

SELECT 
  customername, state, country
FROM
  customers
ORDER BY country;

MySQL NULL values example

Ở kết quả truy vấn trên thì một số giá trị của cột state không có. Chúng ta sẽ sử dụng hàm IF để hiển thị giá trị N/A thay vì NULL:

SELECT 
  customername, IF(state IS NULL, 'N/A', state) state, country
FROM
  customers
ORDER BY country;

MySQL NULL as NA value

Ngoài hàm IF, chúng ta có thể sử dụng hàm IFNULL để xử lý trực tiếp giá trị NULL. Cú pháp như sau:

IFNULL(exp,exp_result);

Hàm IFNULL sẽ trả về giá trị biểu thức exp_result nếu exp là NULL nếu không thì trả về giá trị của exp.

Xem ví dụ dưới đây:

SELECT customername, 
    IFNULL(state,'N/A') state, 
    country
FROM customers
ORDER BY country;

MySQL NULL with IFNULL function

Vậy là với 2 hàm IFIFNULL thì bạn có thể tùy ý hiển thị giá trị thay thế NULL một cách hợp lý. Giúp cho việc đọc dữ liệu dễ hơn và hiểu hơn.