How To Select The nth Highest Record In MySQL

  MySQL    —  2019, Aug 06    

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lấy bản ghi thứ n cao nhất trong bảng dữ liệu.

Nếu yêu cầu lấy bản ghi cao nhất hoặc thấp nhất thì rất đơn giản chỉ cần sử dụng hàm MAX hoặc MIN. Vậy nếu chỉ lấy bản ghi thứ n cao nhất thì sao? Ví dụ như lấy sản phẩm có giá cao nhất thứ 3 trong bảng products thì sao nhỉ?

Đơn giản thôi, chỉ cần làm theo các bước sau:

 • Lấy bản ghi cao nhất thứ n và sắp xếp tăng dần. Khi ấy bản ghi cao nhất là bản ghi cuối cùng.
 • Rồi sắp xếp các bản ghi trả về ở trên giảm dần sau đó lấy bản ghi đầu tiên.

Thứ tự thực hiện như các query dưới đây:

SELECT 
  *
FROM
  table_name
ORDER BY column_name ASC
LIMIT N;

Query để lấy bản ghi cao nhất thứ n:

SELECT 
  *
FROM
  (SELECT 
    *
  FROM
    table_name
  ORDER BY column_name ASC
  LIMIT N) AS tbl
ORDER BY column_name DESC
LIMIT 1;

May mắn là trong MySQL cho phép chúng ta sử dụng LIMIT để ép buộc trả về số dòng trong các kết quả. Ta có thể viết lại query trên một cách ngắn gọn hơn:

SELECT 
  *
FROM
  table_name
ORDER BY column_name DESC
LIMIT n - 1, 1;

Query trả về dòng đầu tiên của n-1 –> đó chính là bản ghi cao nhất thứ n.

Ví dụ lấy bản ghi cao nhất thứ n

Ví dụ lấy sản phẩm thứ 2 đắt nhất (n = 2) trong bảng products:

SELECT 
  productCode, productName, buyPrice
FROM
  products
ORDER BY buyPrice DESC
LIMIT 1 , 1;

MySQL nth Highest Example

Cách thứ 2 để lấy bản ghi cao nhất thứ n là sử dụng MySQL subquery:

SELECT *
FROM table_name AS a 
WHERE n - 1 = (
 SELECT COUNT(primary_key_column) 
 FROM products b 
 WHERE b.column_name > a. column_name)

Kết quả tương tự cách đầu tiên:

SELECT 
  productCode, productName, buyPrice
FROM
  products a
WHERE
  1 = (SELECT 
      COUNT(productCode)
    FROM
      products b
    WHERE
      b.buyPrice > a.buyPrice);