How To Use The MySQL Generated Columns

  MySQL    —  2019, Jun 13    

Bài viết này sẽ hướng dẫn sử dụng MySQL generated columns để lưu dữ liệu được tính toán từ 1 biểu thức hoặc các cột khác.

Giới thiệu MySQL generated column

Khi bạn tạo mới 1 bảng, bạn chỉ rõ các cột của bảng trong lệnh CREATE TABLE. Sau đó dùng các lệnh INSERT, UPDATE, và DELETE để sửa đổi trực tiếp dữ liệu trong từng cột của bảng.

Trong MySQL 5.7 giới thiệu 1 tính năng mới gọi là generated column. Lý do tên là thế vì dữ liệu trong cột được tính toán dựa vào các biểu thức được định nghĩa từ trước hoặc từ các cột khác.

Ví dụ bảng contacts với cấu trúc như sau:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS contacts (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL
);

Sử dụng hàm CONCAT() lấy tên đầy đủ:

SELECT 
  id, CONCAT(first_name, ' ', last_name), email
FROM
  contacts;

Lệnh này vẫn chưa phải là tốt nhất.

Lệnh sau sử dụng generated column để tạo bảng contacts:

DROP TABLE IF EXISTS contacts;
 
CREATE TABLE contacts (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  fullname varchar(101) GENERATED ALWAYS AS (CONCAT(first_name,' ',last_name)),
  email VARCHAR(100) NOT NULL
);

Trong đó GENERATED ALWAYS AS (expression) là cú pháp để tạo ra 1 generated column.

Test lại cột fullname

INSERT INTO contacts(first_name,last_name, email)
VALUES('viet','nguyen','[email protected]');
SELECT 
  *
FROM
  contacts;

Như ở trên thì giá trị cột fullname được tính toán dựa trên truy vấn từ bảng contacts.

Có 2 loại generated columns: stored và virtual.

 • stored: được tính toán và lưu vào bộ nhớ vật lý và chỉ tính toán lại khi dữ liệu cập nhật.
 • virtual: luôn tính toán khi dữ liệu được đọc.

Ở ví dụ trên thì cột fullname là cột virtual

Cú pháp của MySQL generated column

column_name data_type [GENERATED ALWAYS] AS (expression)
  [VIRTUAL | STORED] [UNIQUE [KEY]]

MySQL mặc định kiểu generated column là VIRTUAL

expression có thể gồm literals, built-in functions with no parameters, operators, hoặc tham chiếu tới bất kỳ cột nào trong cùng 1 bảng. Nếu là function thì bắt buộc là scalar và deterministic.

Nếu generated column được lưu thì bạn có thể xác định 1 unique constraint cho nó.

Ví dụ về MySQL stored column

Chúng ta sẽ sử dụng bảng products trong database mẫu để làm ví dụ.

products table

Dữ liệu từ 2 cột quantityInStockbuyPrice dùng để tính tiền hàng bằng biểu thức.

quantityInStock * buyPrice

Tuy nhiên bạn có thể thêm 1 stored generated column với tên là stock_value vào bảng products sử dụng lệnh ALTER TABLE ...ADD COLUMN:

ALTER TABLE products
ADD COLUMN stockValue DOUBLE 
GENERATED ALWAYS AS (buyprice*quantityinstock) STORED;

Thông thường, lệnh ALTER TABLE sẽ rebuild lại toàn bộ bảng, do đó sẽ tốn thời gian nếu bạn thay đổi bảng lớn. Tuy nhiên thì đây không phải là trường hợp dành cho virtual column.

Bây giờ bạn có thể truy vấn tiền hàng trực tiếp từ bảng products.

SELECT 
  productName, ROUND(stockValue, 2) AS stock_value
FROM
  products;

MySQL generated column

Như vậy với generated column sẽ giúp bạn tạo ra các dữ liệu cần thiết mà không cần phải sử dụng nhiều câu query.

Hi vọng bài viết hữu ích cho các bạn.

Hãy like, share và comment để cùng nhau học nhé.