MySQL Copy Table With Examples

  MySQL    —  2019, Jun 13    

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn sao chép các bảng trong cùng 1 database hoặc từ 2 database khác nhau sử dụng CREATE TABLESELECT.

MySQL copy table sang 1 table mới

Sao chép dữ liệu từ 1 bảng sang 1 bảng mới rất có ích trong 1 số trường hợp như là sao lưu dữ liệu và tạo bản sao của dữ liệu production cho mục đích testing.

Sử dụng CREATE TABLESELECT để thực hiện copy

CREATE TABLE new_table 
SELECT col, col2, col3 
FROM
  existing_table;

Đầu tiên MySQL sẽ tạo mới 1 bảng với tên mới với lệnh CREATE TABLE. Cấu trúc của bảng mới sẽ được định nghĩa bởi tập kết quả của lệnh SELECT. Sau đó MySQL sẽ đưa các dữ liệu có được từ lệnh SELECT vào bảng mới.

Nếu bạn chỉ muốn sao chép 1 phần dữ liệu thì có thể sử dụng WHERE trong câu lệnh SELECT:

CREATE TABLE new_table 
SELECT col1, col2, col3 
FROM
  existing_table
WHERE
  conditions;

Một điều quan trọng là trước khi tạo mới bảng, bạn cần kiểm tra sự tồn tại của bảng. Bạn sử dụng IF NOT EXIST để kiểm tra và tạo mới bảng.

CREATE TABLE IF NOT EXISTS new_table 
SELECT col1, col2, col3 
FROM
  existing_table
WHERE
  conditions;

Lưu ý rằng lệnh trên chỉ sao chép dữ liệu. Nó không sao chép các đối tượng database khác của bảng như: indexes, primary key constraint, foreign key constraints, triggers, …

Để sao chép toàn bộ bảng gồm dữ liệu và các đối tượng liên quan bạn sử dụng lệnh sau:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS new_table LIKE existing_table;
 
INSERT new_table
SELECT * FROM existing_table;

Câu lệnh đầu tiên tạo mới bảng new_table bằng cách nhân đôi existing_table. Câu lệnh thứ 2 chèn dữ liệu từ bảng existing_table vào bảng new_table.

Ví dụ về sao chép bảng trong MySQL

Lệnh sau sẽ sao chép dữ liệu từ bảng offices sang bảng mới tên là offices_bk trong database mẫu classicmodels. Các bạn có thể download tại đây

CREATE TABLE IF NOT EXISTS offices_bk 
SELECT * FROM
  offices;

Kiểm tra lại dữ liệu đã sao chép:

SELECT
  *
FROM
  offices_bk;

MySQL COPY TABLE example

Trường hợp bạn chỉ muốn copy dữ liệu của US, bạn sử dụng lệnh sau:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS offices_usa 
SELECT * 
FROM
  offices
WHERE
  country = 'USA'

Kiểm tra dữ liệu từ bảng offices_usa.

SELECT 
  *
FROM
  offices_usa;

MySQL COPY TABLE copy partial data example

Giả sử, bạn muốn sao chép dữ liệu và các đối tượng của bảng thì bạn sử dụng lệnh.

CREATE TABLE offices_dup LIKE offices;
 
INSERT office_dup
SELECT * FROM offices;

Sao chép bảng sang 1 database khác

Để sao chép bảng từ 1 database này sang 1 database khác bạn dùng lệnh sau:

CREATE TABLE destination_db.new_table 
LIKE source_db.existing_table;
 
INSERT destination_db.new_table 
SELECT *
FROM source_db.existing_table;

Lệnh đầu tiên tạo mới bảng new_table từ database đích (destination_db) bằng việc nhân đôi bảng đã có (existing_table) từ database nguồn (source_db).

Lệnh thứ 2 sao chép dữ liệu từ bảng đã có trong database nguồn sang bảng mới trong database đích.

Hãy xem ví dụ sau:

 1. Tạo mới database tên testdb
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS testdb;
 1. Tạo bảng offices trong testdb và sao chép cấu trúc từ bảng officestrong database classicmodels
CREATE TABLE testdb.offices LIKE classicmodels.offices;
 1. Sao chép dữ liệu
INSERT testdb.offices
SELECT *
FROM classicmodels.offices;

Kiểm tra dữ liệu trong bảng testdb.offices.

SELECT
  *
FROM
  testdb.offices;

MySQL COPY TABLE example

Well done! Như vậy là các bạn đã biết cách sao chép dữ liệu của bảng cho nhiều mục đích khác nhau. Hi vọng bài viết giúp ích cho bạn.

Like share và comment để cùng nhau tiến bộ nhé.