Tìm hiểu về MySQL Interval

  MySQL    —  2019, Sep 12    

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách dùng interval value để thực hiện tính toán với date và time.

Giới thiệu về MySQL interval values

MySQL interval values được sử dụng chính để tính toán date và time. Cách dùng như biểu thức sau:

INTERVAL expr unit

Theo sau từ khóa INTERVALexpr xác định khoảng giá trị, và unit chỉ là khoảng đơn vị. Ví dụ, để tạo ra khoảng 1-day, ta có thể sử dụng biểu thức sau:

INTERVAL 1 DAY

Chú ý là cả INTERVALUNIT là không phân biệt hoa thường nên lệnh sau là tương đương.

interval 1 day

Chúng ta phần lớn sử dụng interval value cho date và time giống như biểu thức dưới đây:

date + INTERVAL expr unit
date - INTERVAL expr unit

Interval value cũng được sử dụng trong phần lớn các hàm liên quan tới thời gian như DATE_ADD,DATE_SUB, TIMESTAMPADDTIMESTAMPDIFF.

Định dạng chuẩn cho exprunit được mô tả trong bảng dưới:

unit expr
DAY DAYS
DAY_HOUR ‘DAYS HOURS’
DAY_MICROSECOND ‘DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS’
DAY_MINUTE ‘DAYS HOURS:MINUTES’
DAY_SECOND ‘DAYS HOURS:MINUTES:SECONDS’
HOUR HOURS
HOUR_MICROSECOND ‘HOURS:MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS’
HOUR_MINUTE ‘HOURS:MINUTES’
HOUR_SECOND ‘HOURS:MINUTES:SECONDS’
MICROSECOND MICROSECONDS  
MINUTE MINUTES
MINUTE_MICROSECOND ‘MINUTES:SECONDS.MICROSECONDS’
MINUTE_SECOND ‘MINUTES:SECONDS’
MONTH MONTHS
QUARTER QUARTERS
SECOND SECONDS
SECOND_MICROSECOND ‘SECONDS.MICROSECONDS’
WEEK WEEKS
YEAR YEARS
YEAR_MONTH ‘YEARS-MONTHS’

Các ví dụ MySQL interval

Truy vấn sau sẽ cộng thêm 1 ngày vào ngày đã select.

 SELECT '2020-01-01' + INTERVAL 1 DAY;
+-------------------------------+
| '2020-01-01' + INTERVAL 1 DAY |
+-------------------------------+
| 2020-01-02          |
+-------------------------------+
1 row in set (0.01 sec)

Bạn cũng có thể sử dụng 1 số âm cho phần expr như ví dụ dưới:

SELECT '2020-01-01' + INTERVAL -1 DAY;
+--------------------------------+
| '2020-01-01' + INTERVAL -1 DAY |
+--------------------------------+
| 2019-12-31           |
+--------------------------------+
1 row in set (0.00 sec) 

Truy vấn dưới đây sử dụng DATE_ADDDATE_SUB để thêm/bớt 1 tháng:

SELECT DATE_ADD('2020-01-01', INTERVAL 1 MONTH) 1_MONTH_LATER, 
    DATE_SUB('2020-01-01',INTERVAL 1 MONTH) 1_MONTH_BEFORE;
+---------------+----------------+
| 1_MONTH_LATER | 1_MONTH_BEFORE |
+---------------+----------------+
| 2020-02-01  | 2019-12-01   |
+---------------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

Truy vấn sau dùng hàm TIMESTAMPADD(unit,interval,expression) để thêm vào 30 phút:

SELECT TIMESTAMPADD(MINUTE,30,'2020-01-01') 30_MINUTES_LATER;
+---------------------+
| 30_MINUTES_LATER  |
+---------------------+
| 2020-01-01 00:30:00 |
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Ví dụ thực hành MySQL interval

Trước tiên tạo 1 bảng memberships

CREATE TABLE memberships (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(355) NOT NULL,
  plan VARCHAR(255) NOT NULL,
  expired_date DATE NOT NULL
);

Trong bảng memberships cột expired_date sẽ lưu ngày hết hạn của mỗi member.

Thêm một số dữ liệu vào bảng memberships.

INSERT INTO memberships(email, plan, expired_date)
VALUES('[email protected]','Gold','2019-08-13'),
   ('[email protected]','Platinum','2019-08-10'),
   ('[email protected]','Silver','2019-08-15'),
   ('[email protected]','Gold','2019-08-20'),
   ('[email protected]','Silver','2019-08-08');

MySQL Interval memberships table Giả sử hôm nay là 2019-08-06 thì bạn có thể tìm các thành viên đã hết hạn trong 7 ngày sử dụng lệnh sau:

SELECT 
  email,
  plan,
  expired_date,
  DATEDIFF(expired_date, '2019-08-06') remaining_days
FROM
  memberships
WHERE
  '2019-08-06' BETWEEN DATE_SUB(expired_date, INTERVAL 7 DAY) AND expired_date;

MySQL Interval Example

Trong truy vấn này, chúng ta sử dụng DATE_SUB để trừ ngày hết hạn đi 7 ngày sử dụng interval value (INTERVAL 7 DAY).