MySQL Row Count - How to Get Row Count in MySQL

  MySQL    —  2019, May 30    

Bài viết này sẽ hướng dẫn nhiều cách khác nhau để lấy số lượng bản ghi trong database.

Đếm số bản ghi trong 1 bảng

Trong MySQL để đếm số bản ghi trong 1 bảng ta dùng lệnh:

SELECT 
  COUNT(*)
FROM
  table_name;

Ví dụ, lấy số bản ghi của bảng customers trong sample database:

SELECT 
  COUNT(*)
FROM
  customers;
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|   122 |
+----------+
1 row in set (0.01 sec)

Đếm số bản ghi của 2 hay nhiều bảng

Trong MySQL để đếm số bản ghi của nhiều bảng, bạn sử dụng toán tử UNION để tập hợp các kết quả trả về trong mỗi câu lệnh SELECT.

Ví dụ, đếm số bản ghi của bảng customersorders:

SELECT 
  'customers' tablename, 
   COUNT(*) rows
FROM
  customers 
UNION 
SELECT 
  'orders' tablename, 
   COUNT(*) rows
FROM
  orders;
+-----------+------+
| tablename | rows |
+-----------+------+
| customers | 122 |
| orders  | 326 |
+-----------+------+
2 rows in set (0.01 sec)

Đếm số bản ghi của tất cả bảng trong database

Các bước sau sẽ giúp bạn đếm số bản ghi của tất cả bảng trong database classicmodels

 1. Bước 1: Lấy tên tất cả tên bảng
 2. Bước 2: Tạo lệnh SQL bao gồm tất cả lệnh SELECT COUNT(*) FROM table_name từ tất cả các bảng đã được phân tách bởi UNION
 3. Bước 3: Thực thi lệnh

Bước 1: lấy tất cả tên bảng, bạn truy vấn từ database information_schema:

SELECT 
  table_name
FROM
  information_schema.tables
WHERE
  table_schema = 'classicmodels'
    AND table_type = 'BASE TABLE';
+--------------+
| TABLE_NAME  |
+--------------+
| customers  |
| employees  |
| offices   |
| orderdetails |
| orders    |
| payments   |
| productlines |
| products   |
+--------------+
8 rows in set (0.02 sec)

Bước 2: Tạo lệnh SQL, ở đây sử dụng hàm GROUP_CONCATCONCAT:

SELECT 
  CONCAT(GROUP_CONCAT(CONCAT('SELECT \'',
            table_name,
            '\' table_name,COUNT(*) rows FROM ',
            table_name)
        SEPARATOR ' UNION '),
      ' ORDER BY table_name')
INTO @sql 
FROM
  table_list;

Trong câu truy vấn này, table_list là danh sách các tên bảng là kết quả của câu truy vấn trong bước 1.

Câu truy vấn dưới sử dụng truy vấn đầu tiên như là derived table và trả về câu lệnh SQL như 1 chuỗi:

SELECT 
  CONCAT(GROUP_CONCAT(CONCAT('SELECT \'',
            table_name,
            '\' table_name,COUNT(*) rows FROM ',
            table_name)
        SEPARATOR ' UNION '),
      ' ORDER BY table_name')
INTO @sql 
FROM
  (SELECT 
    table_name
  FROM
    information_schema.tables
  WHERE
    table_schema = 'classicmodels'
      AND table_type = 'BASE TABLE') table_list

Nếu MySQL của bạn từ 8.0+ thì bạn có thể dùng MySQL CTE (common table expression) thay vì derived table:

WITH table_list AS (
SELECT
  table_name
 FROM information_schema.tables 
 WHERE table_schema = 'classicmodels' AND
    table_type = 'BASE TABLE'
) 
SELECT CONCAT(
      GROUP_CONCAT(CONCAT("SELECT '",table_name,"' table_name,COUNT(*) rows FROM ",table_name) SEPARATOR " UNION "),
      ' ORDER BY table_name'
    )
INTO @sql
FROM table_list; 

Bước 3: thực thi câu lệnh @sql sử dụng các lệnh đã được chuẩn bị:

PREPARE s FROM @sql;
EXECUTE s;
DEALLOCATE PREPARE s;

MySQL Row Count Example

Đếm số bản ghi của tất cả bảng trong database với 1 câu truy vấn

Cách khác để lấy số bản ghi của tất cả bảng trong database là truy vấn dữ liệu trực tiếp từ database information_schema:

SELECT 
  table_name, 
  table_rows
FROM
  information_schema.tables
WHERE
  table_schema = 'classicmodels'
ORDER BY table_name;

MySQL Row Count

Cách này đôi khi cho kết quả không chính xác bởi vì số bản ghi trong information_schema và số bản ghi thực tế của bảng là không được đồng bộ. Cho nên để tránh điều này thì bạn phải chạy lệnh ANALYZE TABLE trước khi đếm số bản ghi từ information_schema.

ANALYZE TABLE table_name, ...;

Hãy like, share và comment để cùng nhau học tập ! ^^