MySQL ROW_NUMBER, This is How You Emulate It

  MySQL    —  2019, Aug 05    

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách mô phỏng hàm row_number() trong MySQL để thêm giá trị số duy nhất cho mỗi row hoặc mỗi group của tập kết quả trả về.

Chú là hàm ROW_NUMBER() chỉ chạy trên MySQL 8.0

Giới thiệu hàm row_number

row_number() là một hàm thứ bậc, nó trả về các số liên tiếp của hàng, bắt đầu từ 1 cho hàng đầu tiên. Thông thường sử dụng hàm row_number() để xuất ra các báo cáo rõ ràng.

Đối với MySQL version thấp hơn 8.0 sẽ không được hỗ trợ hàm row_number() như Microsoft SQL Server, Oracle, hoặc PostgreSQL. May mắn là MySQL cung cấp các biết session và do đó chúng ta có thể mô phỏng lại hàm row_number()

Thêm row number cho mỗi dòng

Để có thể sử dụng row_number() thì chúng ta phải sử dụng các biến session trong truy vấn.

Câu lệnh dưới đây sẽ lấy ra 5 nhân viên từ bảng employees và thêm vào số dòng cho mỗi dòng, bắt đầu từ số 1.

SET @row_number = 0;
 
SELECT 
  (@row_number:=@row_number + 1) AS num, firstName, lastName
FROM
  employees
LIMIT 5;

mysql row_number session variables

Các câu lệnh ở trên:

 • Trong câu lệnh đầu tiên, chúng ta định nghĩa 1 biến row_number và gán giá trị là 0. row_number là một biến session được chỉ ra bới tiền tố @.
 • Trong câu lệnh thứ 2, chúng ta select dữ liệu từ bảng employees và tăng giá trị row_number lên 1 cho mỗi row. LIMIT sẽ giới hạn kết quả trả về là 5.

Có 1 kỹ thuật khác là sử dụng session variable như là 1 derived table và cross join nó với bảng chính. Hãy xem truy vấn sau:

SELECT 
  (@row_number:=@row_number + 1) AS num, firstName, lastName
FROM
  employees,(SELECT @row_number:=0) AS t
LIMIT 5;

Chú ý là derived table bắt buộc có alias cho chính nó để đảm bảo truy vấn đúng cú pháp

Thêm row number cho mỗi group

Chức năng row_number() OVER PARTITION BY thì thế nào nhỉ? Ví dụ, khi bạn muốn thêm row number cho mỗi group và nó sẽ được đặt lại cho mỗi nhóm mới.

Hãy xem bảng payments trong database mẫu

payments table

SELECT
  customerNumber, paymentDate, amount
FROM
  payments
ORDER BY customerNumber;

mysql row_number payments table

Giả sử đối với mỗi customer, bạn muốn thêm một row number, và mỗi row number sẽ đặt lại bất cứ lúc nào customer number thay đổi.

Để làm điều này thì bạn phải sử dụng biến session, một cho row number và biết khác cho việc lưu customer number cũ để so sánh nó với số hiện tại, giống như trong truy vấn sau:

SELECT 
  @row_number:=CASE
    WHEN @customer_no = customerNumber THEN @row_number + 1
    ELSE 1
  END AS num,
  @customer_no:=customerNumber as CustomerNumber,
  paymentDate,
  amount
FROM
  payments
ORDER BY customerNumber;

Trong truy vấn trên, chúng ta sử dụng lệnh CASE. Nếu customer number không đổi, chúng ta tăng biến row_number, trái lại thì chúng ta đặt lại nó về 1.

mysql row_number per group

Bạn có thể sử dụng derived table và kỹ thuật cross join để có kết quả tương tự:

SELECT 
  @row_number:=CASE
    WHEN @customer_no = customerNumber THEN @row_number + 1
    ELSE 1
  END AS num,
  @customer_no:=customerNumber as CustomerNumber,
  paymentDate,
  amount
FROM
  payments,(SELECT @customer_no:=0,@row_number:=0) as t
ORDER BY customerNumber;