MySQL SELECT INTO Variable

  MySQL    —  2019, Jun 13    

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn lưu các kết quả truy vấn vào biến sử dụng SELECT INTO variables

Cú pháp MySQL SELECT INTO Variable

SELECT 
  c1, c2, c3, ...
INTO 
  @v1, @v2, @v3,...
FROM 
  table_name
WHERE 
  condition;

Giải thích cú pháp:

 • c1, c2, và c3 là các cột hoặc biểu thức mà bạn muốn select và lưu vào biến.
 • @v1, @v2, và @v3 là các biến lưu giá trị của c1, c2 và c3.

Số lượng biến phải giống số lượng cột hoặc biểu thức. Thêm nữa là truy vấn phải trả về 0 hoặc 1 row.

Nếu truy vấn trả về 0 row, MySQL sẽ báo warning và giá trị biến không hề thay đổi.

Trong trường hợp truy vấn trả về nhiều row, MySQL báo 1 error. Và để đảm bảo truy vấn lúc nào cũng trả về 1 row, thì bạn sử dụng LIMIT 1.

Ví dụ sử dụng MySQL SELECT INTO Variable

Chúng ta sẽ sử dụng bảng customers trong database mẫu để làm ví dụ:

products table

Ví dụ MySQL SELECT INTO single variable

Ví dụ sau lấy city của khách hàng có number là 103 và lưu vào biến @city:

SELECT 
  city
INTO
  @city
FROM 
  customers
WHERE 
  customerNumber = 103;

Xem giá tị biến @city:

SELECT 
  @city;

Ví dụ MySQL SELECT INTO multiple variables

Để lưu nhiều giá trị vào nhiều biến, bạn sử dụng dấu phẩy để tách biệt. Ví dụ sau tìm kiếm city và country của khách hàng có number là 103 và lưu vào 2 biến tương ứng là @city@country:

SELECT 
  city,
  country 
INTO
  @city,
  @country
FROM 
  customers
WHERE 
  customerNumber = 103;

Xem giá trị 2 biến @city@country:

SELECT 
  @city, 
  @country;

MySQL Select Into multiple variables example

Ví dụ MySQL SELECT INTO variable – multiple rows

Lệnh sau sẽ báo error vì truy vấn trả về nhiều rows:

SELECT 
  creditLimit
INTO
  @creditLimit
FROM 
  customers
WHERE 
  customerNumber > 103;

Kết quả:

Error Code: 1172. Result consisted of more than one row

Để sửa lỗi, thì sử dụng LIMIT 1:

SELECT 
  creditLimit
INTO
  @creditLimit
FROM 
  customers
WHERE 
  customerNumber > 103
LIMIT 1;

Như vậy là các bạn có thể sử dụng MySQL SELECT INTO variable để lưu các kết quả trong truy vấn và lưu vào biến, để sử dụng cho lần sau.

Hi vọng bài viết hữu ích cho các bạn.

Hãy like, share và comment để cùng nhau học nhé.