Laravel Memo

Laravel Memo

  PHP   Laravel    —  2020, Jun 25    

Memo những điểm cơ bản của Laravel. Không đầy đủ nhưng là cơ sở để bắt đầu với Laravel.

Laravel

 • Chính xác là 1 framework của PHP
 • Nói đến PHP là nói đến Laravel. Rất phổ biến rộng rãi

Một số điểm bắt đầu lưu ý khi làm việc với Laravel

Debug tool

composer require barryvdh/laravel-debugbar

Artisan

Tại thư mục root dự án

php artisan ~~~

Model

Tạo model

php artisan make:model Models/name

Tạo model đồng thời với Controller và file Migration

php artisan make:model Models/name -mc

Tạo model và file Migration

php artisan make:model Models/name -m

Migration

Tạo bảng migration lưu lịch sử thay đổi DB

Tạo file migration

php artisan make:migration create_names_table

File được lưu vào thư mục database

Tham khảo cách thêm cột: https://readouble.com/laravel/5.5/ja/migrations.html

Chạy migration

php artisan migrate

Thêm mới cột

php artisan make:migration add_column_name_to_table_name_table —table=table_name->after('column_name');

Controller

Xử lý logic

Tạo controller

php artisan make:controller controller_name

Lệnh trên sẽ tạo 1 public method trong class

Hiển thị từ view

// ***Controller.php
return view('view_folder.view_file');

Request luôn là tham số đầu tiên trong phương thức

// ***Controller.php
public function store(Request $request)
  {
    $your_name=$request->input('your_name');
  }

View

Tên file view có dạng ***.blade.php.

Gắn link vào thuộc tính href của thẻ a

// ***.blade.php
<a href="{ { route('view-folder-name/file-name') } }"></a>

Gắn link vào thuộc tính action của form

// ***.blade.php
<form method="POST" action="{ {route('view-folder-name/file-name')} }">
  //Chèn @csrf trong laravel khi dùng form
  @csrf
</form>

Route

Tạo route đơn lẻ

web.php
Route::get('view-folder-name/view-file-name','controller-name@method-in-controller');

Nhóm các route lại

web.php
Route::group(['prefix'=>'view-folder-name','middleware'=>'auth'],function(){
  Route::get('***','controller-name@method-in-controller')->name('view-folder-name.view-file-name');
});

Xuất route ra file

php artisan route:list > file-name.text

Facades

Sử dụng các cú pháp get,select,where,groupby như của SQL

// ***Controller.php
DB::table('table-name')->get();

Sử dụng query builder

// ***Controller.php
use Illuminate\Support\Facades\DB; //sử dụng trong Controller

Laravel UI

Sử dụng jssass

Các chức năng login, signup

Tham khảo: https://www.techpit.jp/courses/laravel6-aws/lectures/13324326

Japanese language

Copy ja lang và cho vào thư mục resource/lang/ja

Kiểm tra locale là ja trong file config/app.php

'locale' => 'ja',

Tóm lại

Chỉ là memo về các chức năng chính của Laravel.

Muốn hiểu rõ hơn thì truy cập trang document của Laravel.

Chi tiết các bản release của Laravel ở đây