Python Django - Basic Commands
Memo Basic Django Commands

Python Django - Basic Commands

  python   django    —  2020, Aug 14    

Hẳn nhiều ae IT làm việc với Django project sẽ biết và sử dụng các lệnh cơ bản.

Tuy nhiên nhiều lúc sẽ không nhớ hết được các command để run.

Trong bài này thì mình chỉ là tổng hợp và memo lại các lệnh cơ bản mà hay dùng khi làm với Django

Môi trường chạy lệnh

  • Python 3.7.7
  • Django 3.0.4

Check env version

$ python3 -V
$ python3 -m django version

Create Django project

Installing Django

$ python3 -m pip install django

Create new project

$ django-admin startproject PROJECT_NAME

Sau khi tạo mới project thì các bạn cd vào project đã tạo bằng lệnh

$ cd PROJECT_NAME

Oke well done, các lệnh dưới cứ mở terminal lên và run thôi nha :)

Lưu ý là bạn phải ở thư mục dự án Django mà có file manage.py à nha :P

Create superuser

$ python3 manage.py createsuperuser

Create an app

$ python3 manage.py startapp APP_NAME

Make migrations

$ python3 manage.py makemigrations

Show migrations

Show all migrations

$ python3 manage.py showmigrations

Hoặc lệnh dưới

$ python3 manage.py showmigrations --list

Show migration of specific app

$ python3 manage.py showmigrations APP_NAME

Show unapplied migration

$ python3 manage.py showmigrations --list | grep -v '\[X\]'

Run migration

$ python3 manage.py migrate

Rollback migration from specific app

$ python3 manage.py migrate APP_NAME zero

Collect static files

$ python3 manage.py collectstatic --noinput

Runserver

$ python3 manage.py runserver

Nếu có thêm command nào hữu ích thì comment nha các bạn :D