Script to backup MySQl

Tạo file /usr/local/sbin/autobackupsql.sh với nội dung như bên dưới #!/bin/bash # Saved in /usr/local/sbin #...

  Linux    —  2 minute read